# มาทำ Dependency Injection ใน Flutter กันเถอะ

#Dev#Flutter#Package#Dependecy injection

Dependency Injection (หลังจากนี้จะเรียก DI) แปลแบบ Erotic ได้ว่าการสอดใส่ตามความต้องการ 🤣
Class หรือ Object ของเราต้องการอะไรเราก็ส่งต่อสิ่งนั้นเข้าไป (ไปดูของคนอื่นที่เขียนดีกว่านี้ ที่นี่ (opens new window) 😂)

ในส่วนของโปรแกรมผมก็ลอกๆปรับๆมาจาก Injectable - Reso Coder (opens new window)

Header

# เบื้องต้น

โดยปกติถ้าเราไม่เขียนโดยใช้ DI นั้น เราจะเขียนโค้ดประมาณนี้

class Human {
 final leftArm = NormalArm();
 final rightArm = CyborgArm();
}

class NormalArm {}

class CyborgArm {}

void main() {
 final human = Human();
 final human2 = Human();
}

การเขียนแบบนี้จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งคือ Coupling (ในทางการเขียนโปรแกรมจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเกิน) อย่างเช่นในตัวอย่างเราสร้าง Human ขึ้นมาสองตัว แต่จะพบว่าทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมด เพราะเราไปกำหนดเลยว่า Human จะต้องมีส่วนประกอบยังไง

ถ้าเราอยากได้คนที่แตกต่างล่ะ? เราก็อาจจะเพิ่ม class SuperHuman แล้วก็ใส่แขนที่ต้องการลงไป
แล้วถ้ามีแบบที่อยากได้อีกล่ะ? ก็เขียนเพิ่มกันไป...

DI จึงคิดมาไว้เพื่อแก้ปัญหานี้

class AnotherHuman {
 final IArm leftArm;
 final IArm rightArm;
 
 AnotherHuman(this.leftArm, this.rightArm);
}

abstract class IArm {} // abstract class ใช้เหมือนๆ interface ในภาษาอื่่น

class NormalArm implements IArm {}

class CyborgArm implements IArm {}

void main() {
 final justAnotherMan = AnotherHuman(NormalArm(), NormalArm());
 final thisIsCyborg = AnotherHuman(CyborgArm(), CyborgArm());
}

จะเห็นว่าแทนที่เราจะกำหนด leftArm, rightArm แต่แรก
เราจะมาใส่ leftArm และ rightArm ในภายหลังตอนที่เรากำลังจะเรียกใช้ AnotherHuman

แน่นอนว่าเราจะใช้ DI มาแก้ปัญหาอะไรทำนองนี้ในโค้ดของเรากันนี่ล่ะ

# เริ่มกันเหมือนเดิม

flutter create dependency_injection

ไฟล์เริ่มต้นเหมือนเดิม lib/main.dart ก็ตามนี้ครับ

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
 final String title;

 
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   _counter++;
  });
 }

 
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text(
       'You have pushed the button this many times:',
      ),
      Text(
       '$_counter',
       style: Theme.of(context).textTheme.headline4,
      ),
     ],
    ),
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: _incrementCounter,
    tooltip: 'Increment',
    child: Icon(Icons.add),
   ),
  );
 }
}

# ไปอย่างรวดเร็วกับการติดตั้ง BLoC

pubspec.yaml

 


...
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 provider: ^4.0.3
...

lib/bloc/counter_bloc.dart

import 'dart:async';

class CounterBloc {
 var _counter = 0;

 var _counterController = StreamController<int>();
 get counterStream => _counterController.stream;
 get currentCounter => _counter;

 increaseCounter() {
  _counter += 1;
  _counterController.sink.add(_counter);
 }

 dispose() {
  _counterController.close();
 }
}

lib/main.dart


 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import 'bloc/counter_bloc.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  return Provider<CounterBloc>(
   create: (context) => CounterBloc(),
   dispose: (context, bloc) => bloc.dispose(),
   child: MaterialApp(
    title: 'Flutter Demo',
    theme: ThemeData(
     primarySwatch: Colors.blue,
    ),
    home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
   ),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
 final String title;

 
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  var counterBloc = Provider.of<CounterBloc>(context);
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text(
       'You have pushed the button this many times:',
      ),
      StreamBuilder<int>(
       stream: counterBloc.counterStream,
       initialData: counterBloc.currentCounter,
       builder: (context, snapshot) {
        return Text(
         '${snapshot.data}',
         style: Theme.of(context).textTheme.headline4,
        );
       },
      ),
     ],
    ),
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: counterBloc.increaseCounter,
    tooltip: 'Increment',
    child: Icon(Icons.add),
   ),
  );
 }
}

สามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BLoC ได้ที่ Link
ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเขียนแยก Bussiness Logic ออกจาก View แล้ว

# มาเริ่มใช้ DI กัน

ติดตั้ง package เพิ่มตามนี้ pubspec.yaml


 
 
 
 
 
 

...
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 provider: ^4.0.3
 get_it: ^3.1.0 # get_it Package ที่ช่วยให้ชีวิต DI ขึ้น
 injectable: ^0.2.0 # Injectable ตัวช่วยสร้างโค้ด ใช้ร่วมกับ get_it

dev_dependencies:
 flutter_test:
  sdk: flutter
 build_runner: ^1.7.4 # เป็น Tool เอาไว้สร้างโค้ดอัตโนมัติ
 injectable_generator: ^0.2.0 # Injectable ตัวช่วยสร้างโค้ด ใช้ร่วมกับ get_it
 mockito: ^4.1.1 # เอาไว้ทำ Mock Data เวลา Testing
...

โค้ดเดิมๆของเราในส่วนของ bloc นั้นจะเป็น


 
 
 
 


import 'dart:async';

class CounterBloc {
 var _counter = 0;

 var _counterController = StreamController<int>();
 get counterStream => _counterController.stream;
 get currentCounter => _counter;

 increaseCounter() {
  _counter += 1;
  _counterController.sink.add(_counter);
 }

 dispose() {
  _counterController.close();
 }
}

เนื่องจากตัวอย่างโค้ดตอนนี้มันเป็นอะไรง่ายๆอย่างแค่เพิ่มเลขไปเรื่อยๆ การใช้ DI ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นอะไรมากนัก
เว้นเสียแต่ว่าในบางครั้งจะมีเหตุการณ์แบบว่าในตอนพัฒนาโปรแกรมต้องทำอย่างหนึ่ง พอไปลง Play Store หรือ App Store ต้องเปลี่ยนไปใช้อีกอย่างหนึ่ง การทำ DI ก็จะเห็นประโยชน์

ในที่นี้เราจะทำการจำลองกันครับ โดยการสร้าง lib/repository/i_counter_repository.dart

abstract class ICounterRepository {
 getIncrement();
}

lib/repository/i_counter_repository.dart

import 'i_counter_repository.dart';

class DevCounterRepository implements ICounterRepository {
 
 getIncrement() => 100;
}

lib/repository/i_counter_repository.dart

import 'i_counter_repository.dart';

class ProdCounterRepository implements ICounterRepository {
 
 getIncrement() => 1;
}

ทีนี้แทนที่เราจะใส่ค่าไปตรงๆ เราจะไปกำหนดตอนสร้าง object CounterBloc แทน lib/bloc/counter_bloc.dart 


 
 
 
 
import 'dart:async';

import '../repository/i_counter_repository.dart';

class CounterBloc {
 CounterBloc(this._counterRepository) {}

 final ICounterRepository _counterRepository;

 var _counter = 0;

 var _counterController = StreamController<int>();
 get counterStream => _counterController.stream;
 get currentCounter => _counter;

 increaseCounter() {
  _counter += _counterRepository.getIncrement();
  _counterController.sink.add(_counter);
 }

 dispose() {
  _counterController.close();
 }
}

lib/main.dart


 

...
class MyApp extends StatelessWidget {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  return Provider<CounterBloc>(
   create: (context) => CounterBloc(DevCounterRepository()), // หรือ CounterBloc(ProdCounterRepository())
   dispose: (context, bloc) => bloc.dispose(),
   child: MaterialApp(
    title: 'Flutter Demo',
    theme: ThemeData(
     primarySwatch: Colors.blue,
    ),
    home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
   ),
  );
 }
}
...

ซึ่งจะพบว่าตอนนี้แอปของเราจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มค่าทีละ 100 แล้วครับ และถ้าเราอยากจะให้เพิ่มทีละ 1 เหมือนเดิม ก็แค่เปลี่ยน DevCounterRepository เป็น ProdCounterRepository เท่านั้นเอง

ปัญหาก็คือถ้ามันมีโค้ดหลายๆจุดที่เราต้องเปลี่ยนล่ะ จะไปไล่เปลี่ยนด้วยมือหมดเลยมันก็คงจะไม่สะดวก เราจึงจะใช้ get_it และ injectable ในการช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นกัน

# เริ่มจากกำหนด injectable

lib/inject.dart

import 'package:get_it/get_it.dart';
import 'package:injectable/injectable.dart';

import 'inject.iconfig.dart';

var getIt = GetIt.instance;

// กำหนดตัวสำหรับตั้งค่า get_it
// ฟังก์ชันที่ชื่อ $initGetIt จะถูกสร้างเมื่อเราสั่ง build_runner

void configureInjection(String environment) =>
  $initGetIt(getIt, environment: environment);

// กำหนดว่าอยากให้มี Environment อะไรบ้างตามแต่ใจของเราเลย
abstract class Env {
 static const dev = 'dev';
 static const prod = 'prod';
}

lib/repository/dev_counter_repository.dart
 
 
 
 

import 'package:injectable/injectable.dart';

import 'i_counter_repository.dart';
import '../inject.dart';

(ICounterRepository, env: Env.dev)

class DevCounterRepository implements ICounterRepository {
 
 getIncrement() => 100;
}

lib/repository/prod_counter_repository.dart
 
 
 
 


import 'package:injectable/injectable.dart';

import 'i_counter_repository.dart';
import '../inject.dart';

(ICounterRepository, env: Env.prod)

class ProdCounterRepository implements ICounterRepository {
 
 getIncrement() => 1;
}

และเมื่อสั่ง

flutter pub run build_runner watch

ก็จะได้ไฟล์ inject.iconfig.dart มาครับ

// GENERATED CODE - DO NOT MODIFY BY HAND

// **************************************************************************
// InjectableConfigGenerator
// **************************************************************************

import 'package:dependency_injection/repository/dev_counter_repository.dart';
import 'package:dependency_injection/repository/i_counter_repository.dart';
import 'package:dependency_injection/repository/prod_counter_repository.dart';
import 'package:get_it/get_it.dart';

void $initGetIt(GetIt getIt, {String environment}) {
 if (environment == 'dev') {
  _registerDevDependencies(getIt);
 }
 if (environment == 'prod') {
  _registerProdDependencies(getIt);
 }
}

void _registerDevDependencies(GetIt getIt) {
 getIt..registerFactory<ICounterRepository>(() => DevCounterRepository());
}

void _registerProdDependencies(GetIt getIt) {
 getIt..registerFactory<ICounterRepository>(() => ProdCounterRepository());
}

สุดท้ายเราก็แค่ไปกำหนดการใช้งานใน lib/main.dart


 


  

...
import 'inject.dart';

void main() {
 configureInjection(Env.dev);
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  return Provider<CounterBloc>(
   create: (context) => CounterBloc(getIt<ICounterRepository>()),
   dispose: (context, bloc) => bloc.dispose(),
   child: MaterialApp(
    title: 'Flutter Demo',
    theme: ThemeData(
     primarySwatch: Colors.blue,
    ),
    home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
   ),
  );
 }
}
...

ถ้าเราต้องการเปลี่ยน Environment เราก็แค่เปลี่ยน 
...
void main() {
 configureInjection(Env.prod);
 runApp(MyApp());
}
...

ในส่วนของ CounterBloc นั้นที่ต้องการ ICounterRepository ตัว getIt จะคืนค่าออกมาตาม Environment ที่เราเป็นคนกำหนด

CounterBloc(getIt<ICounterRepository>())

# เอามาช่วยในการทำ Unittest

เพิ่ม Mock Environment ขึ้นมา lib/inject.dart


 
abstract class Env {
 static const mock = 'mock';
 static const dev = 'dev';
 static const prod = 'prod';
}

แล้วสร้าง lib/repository/mock_counter_repository.dart

import 'package:injectable/injectable.dart';
import 'package:mockito/mockito.dart';

import 'i_counter_repository.dart';
import '../inject.dart';

(ICounterRepository, env: Env.mock)

class MockCounterRepository extends Mock implements ICounterRepository {}

และ test/counter_test.dart

import 'package:dependency_injection/bloc/counter_bloc.dart';
import 'package:dependency_injection/inject.dart';
import 'package:dependency_injection/repository/i_counter_repository.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
import 'package:mockito/mockito.dart';

void main() {
 setUpAll(() {
  configureInjection(Env.mock);
 });

 test('Counter increase should work', () {
  var mockCounterRepository = getIt<ICounterRepository>();
  // กำหนดให้เมื่อ .getIncrement() ถูกเรียกจะคืนค่าออกมาเป็น 123
  when(mockCounterRepository.getIncrement()).thenReturn(123);
  var counterBloc = CounterBloc(mockCounterRepository);
  var startCounter = counterBloc.currentCounter;

  counterBloc.increaseCounter();

  // ค่าเริ่มต้นต้องเป็น 0
  expect(startCounter, equals(0));
  // .getIncrement() ต้องถูกเรียกแค่ครั้งเดียว
  verify(mockCounterRepository.getIncrement()).called(1);
  // เมื่อสั่ง counterBloc.increaseCounter() แล้ว counter จะต้องเป็น 123
  expect(counterBloc.currentCounter, equals(123));
 });
}

Source code สามารถดูได้ ที่นี่ (opens new window)

อัปเดตเมื่อ: 1 ปีที่แล้ว